Řeka Kysuca, 40 x 55cm

Marie Ban - Řeka Kysuca, Slovensko